Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Sesar: Sesar jeugdtheatergroep
1.1 Opdrachtgever: de ouders of verzorgers van de deelnemer aan Sesar jeugdtheatergoep
1.2 Deelnemer: het kind dat met toestemming van de ouders of verzorgers deelneemt aan een Sesar jeugdtheatergroep. De ouders of verzorgers zijn altijd eindverantwoordelijk.

2. Overeenkomst

2.1 Inschrijving: Wanneer je je inschrijft voor een activiteit bij Sesar ga je een overeenkomst aan met Sesar. Je kunt je inschrijven via de website of email. De overeenkomst gaat in op het moment dat de bevestiging van de inschrijving aan jou per email is verstuurd.
2.2 Toepassing algemene voorwaarden: Bij alle vormen van inschrijving verplicht je je aan deze algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de overeenkomst ga je tevens de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
2.3 Communicatie:Alle communicatie van Sesar naar (ouders/verzorgers van) deelnemers aan onze activiteiten wordt gedaan per e-mail. We gebruiken hiervoor het door jou opgegeven e-mailadres.

3. Tarieven en betalingswijze

3.1 Tarieven:De prijs van een activiteit is vermeld bij de activiteit op www.sesartoneel.nl.
3.2 Betalingswijze: We factureren het totaalbedrag. Betaling is mogelijk door middel van: overschrijving van het cursusgeld op ons rekeningnummer.
3.3 Betalingsachterstand: Bij een niet tijdige betaling stuurt Sesar na de vervaldatum een herinnering. Als er na een maand nog steeds niet is betaald, wordt een tweede herinnering verstuurd. Wanneer ook binnen de aangegeven termijn geen gehoor wordt gegeven aan de tweede betalingsherinnering, volgt een ingebrekestelling en overdracht aan de deurwaarder. Alle door Sesar gemaakte kosten van dit proces inclusief de wettelijke rente zullen aan de cursist in rekening worden gebracht. Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit je ontslaat van je betalingsverplichting.

4. Opzeggen

4.1 Opzeggen: Je kunt een inschrijving kosteloos annuleren tot vier weken voor aanvang van de activiteit. Bij latere opzegging ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd. Deze voorwaarde geldt ook als je je binnen vier weken voor aanvang van de activiteit inschrijft. Nieuwe leerlingen bij Sesar hebben aan het begin van een lesreeks recht op 2 proeflessen bij jaaractiviteiten en 1 proefles bij korte activiteiten (minder dan 15 lessen) . Als een leerling daarna wordt ingeschreven is het gehele cursusgeld verschuldigd.

5. Wijzigingen in de lessen

Sesar heeft te allen tijde het recht: 1. een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling. 2. een activiteit door andere docent(en) te laten geven dan vermeld. Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit niet door gaat krijg je hiervan bericht.

6. Uitval van lessen

6.1 Uitval door afwezigheid van de docent: Bij alle activiteiten van Sesar staat het aantal lesweken op de website vermeld. Bij afwezigheid van een docent wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en cursisten kan ook besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen. Krijg je, door afwezigheid van de docent, minder lessen dan vermeld op de site, dan ontvang je voor elke uitgevallen les restitutie van het lesgeld voor de te weinig aangeboden lessen.
6.2 Afzeggen van een les door de deelnemer: Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet kunt deelnemen aan de les, verzoeken we je je voor aanvang van de les af te melden op 06-19442970. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

7. Overige bepalingen

7.1 Gebruik foto- en filmmateriaal: Foto- en filmmateriaal van lessen, voorstellingen en presentaties kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, YouTube, sociale media als Facebook, Instagram en Twitter, in de cursusbrochure etc. Met de inschrijving via onze website of email verklaar je akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal tenzij je anders bij de inschrijving of voorafgaand aan de lessen apart per email aangeeft.
7.2 Voor het gebruik en publicatie van de de opnames van de eindvoorstelling, videoclips, beeldproducties door de deelnemers tijdens de les gemaakt en video-teasers van de voorstellingen geeft u onherroepelijk toestemming. Deze opnames vinden wij voor de uitvoering van de lessen noodzakelijk.
7.3 De theatrale activiteiten en producties zijn beschermd door het auteursrecht.
7.4 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- & audiomateriaal, scripts of teksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sesar is niet toegestaan.
7.5 Stagiaires/vakstudenten: Het is mogelijk dat de lessen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair(e) of een vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de docent.
7.6 Aansprakelijkheid: Sesar is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom leslocaties, tenzij Sesar nalatig is. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Sesar is het Nederlands recht van toepassing.
7.7 Vertrouwelijkheid: Sesar behandelt gegevens van cursisten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven.